Sola tomteselskap – for deg som vil bygge og bo i Sola!

Formålet med Sola tomteselskap KF er først og fremst å sikre Sola kommunes behov for areal til nye boliger, og slik bidra til at Sola fortsetter å være et attraktivt sted å bo. Tomteselskapet er dermed kommunens redskap i arbeidet med å fremskaffe byggeklare tomter hvor utbyggere kan oppføre og selge rimelige kvalitetsboliger til førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Prosjektkonkurranser er tomteselskapets virkemiddel i så måte.

En annen oppgave er erverv og utvikling av areal til kommunale virksomheter og tjenesteproduksjon, herunder skoler, barnehager, administrasjonsbygg, institusjoner, kommunale utleieboliger og boliger med service. Byggemodning og salg av næringstomter vil normalt bare være aktuelt der hvor slike tomter inngår som en naturlig del av områdeutvikling. Sola tomteselskap skal også bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering av tiltak som har betydning for utvikling av nye tomteområder.

Erverv, utvikling og salg av tomter skjer i tråd med kommunens areal- og økonomiplan.

Last ned pdf av Eierstrategi for Sola tomteselskap KF
Last ned pdf av Vedtekter for Sola tomteselskap KF